Polityka prywatności

Polityka Przetwarzania Danych Osobowych

I.  Ogólne postanowienia  

Administratorem danych osobowych jest LT BOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, przy ul. ul. Starowapiennikowa 6, 25-113 Kielce, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000863610, NIP: 6572955223, REGON: 387216645 w  (zwana dalej: „Administratorem”).  

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).  

W celu realizacji wymogów ustawowych i w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.  

II. Cel i zakres zbieranych danych  

Administrator zbiera dane kierowane do Administratora: 

– za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej 

– poprzez kontakt telefoniczny i formularze kontaktowe 

– profil na portalach społecznościowych typu LINKEDIN 

– w ramach rekrutacji 

– w związku z procesem ofertowym, świadczeniem usług lub realizacją innej umowy 

– w związku z nowymi kontaktami biznesowymi podczas spotkań bezpośrednich, konferencji, innych aktywności zawodowych 

– poprzez ruch odbywający się na portalach (www) prowadzonych przez Administratora. 

Dane osobowe zebrane w sposób wskazany powyżej są przetwarzane wyłącznie w celu:  

– komunikacji i prowadzenia sprawy której zebrane i przetwarzane dane dotyczą 

– prowadzenia profili społecznościowych i aktywności na nich, promując działania, wydarzenia, usługi i produkty Administratora 

– w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami 

– prowadzenia procesów rekrutacyjnych, kwalifikacji wykształcenia, umiejętności oraz warunków potencjalnej współpracy 

– realizacji umowy, reprezentacji we właściwym postępowaniu 

– inicjowaniu i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. 

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Cel przetwarzania, zakres danych osobowych oraz ewentualni odbiorcy danych osobowych Użytkownika, który dane przekazuje do przetwarzania Administratorowi wynikają z udzielonej zgody lub przepisów prawa, dodatkowo dane mogą być doprecyzowywane w wyniku działań lub w ramach innych kanałów komunikacji.  

Administrator dokłada szczególnej staranności dla ochrony praw i wolności osób, których dane przetwarza, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:  

– zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),  

– w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu”),  

– adekwatnie, stosownie oraz w sposób ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),  

– prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”),  

– w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”),  

– w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).  

Przekazywanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. W związku z charakterem niektórych usług kierowanych przez Administratora, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych danych osobowych.  

Możliwi odbiorcy danych osobowych to:  

– pracownicy, współpracownicy Administratora, partnerzy biznesowi Administratora, podmioty powiązane z Administratorem 

– podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

III. Prawa Użytkownika  

Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił dane osobowe Administratorowi, przysługuje prawo:  

–  dostępu do swoich danych osobowych 

–  sprostowania swoich danych osobowych 

– żądania usunięcia swoich danych osobowych) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych 

– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych 

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Cofnięcie zgody lub sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Administratora: rodo@ltbox.pl  

Po cofnięciu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej przetwarzane w celach, w których zostały przekazane. Zmianę / uzupełnienie danych osobowych Użytkownik może przeprowadzić w drodze przesłania stosownego wniosku na adres poczty elektronicznej Administratora: rodo@ltbox.pl 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do przetwarzania danych przez Administratora Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

IV. Bezpieczeństwo 

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, wglądem lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie upoważnionym i wyłączenie w zakresie niezbędnym ze względu na wykonanie zadania. 

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania by współpracujący z nim podwykonawcy gwarantowały odpowiednie środki bezpieczeństwa w każdym przypadku gdy przetwarzają dane na zlecenie Administratora. 

Administrator stosuje obowiązki dotyczące zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Polityka Cookies

Niniejsza polityka określa zasady korzystania przez niniejszy portal internetowy  z plików cookies. 

Niniejszy portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies 

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest LT BOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz współpracownicy i pracownicy LT BOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych portalu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.  

W ramach niniejszej witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach portalu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach portalu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych portalu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony  internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich   zainteresowań.  

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie  dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki  sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich  każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).  

Administrator niniejszej strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności  dostępne na stronach internetowych witryny. 

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych 

Firefox 

Chrome 

Internet Explorer 

Opera 

Safari 

Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza zwykle producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.